High light Compensation (HLC)

 

High light Compensation(HLC) เป็นฟังค์ชั่นในสภาวะที่เราจะสังเกตเห็นว่าในกล้องวงจรปิดทั้วๆไปนั้น หากว่าเรา

หันหน้ากล้องเข้าหาแสงสว่างมากๆภาพที่เราได้ออกมานั้นจะมืด ยกตัวอย่างเช่น ในกรณีที่เราใช้กล้องวงจรปิดส่องป้ายทะเบียนหน้า

รถในตอนกลางคืนซึ่งตัวกล้องเองจะถูกแสงไฟจากหน้ารถส่องสวนเข้ามา ทำให้กล้องไม่สามารถที่จะมองเห็นเลขของป้ายทะเบียน

ได้แต่ด้วยฟังค์ชั่น HLC นี้จะช่วยไปบังในส่วนของจุดที่มีแสงสว่างมากเกินไป ทำให้เราสามารถมองเห็นวัตถุได้ ซึ่งจากตัวอย่าง

ในภาพจะเห็นว่าเราสามารถที่จะมองเห็นป้ายทะเบียนรถได้อย่างชัดเจน

ตัวอย่างภาพ