Smart IR Technology

สำหรับกล้องอินฟาเรดรุ่น MG-B3024Eซึ่งออกแบบด้วยการควบคุมแสงอินฟาเรดเพื่อให้คงรายละเอียดในภาพไว้ให้ได้มากที่สุดใน

เวลากลางคืน ไม่ว่าจะเป็นแสงสะท้อนจากวัคถุย้อนเข้ากล้องหรือแสงจ้าทั้งกล้องทำให้มองเห็นไม่ชัดเจน Smart IR Technology

เป็นเทคโนโลยีที่ช่วยปรับแสงจากอินฟาเรดให้สมดุลและลดการสะท้อนของแสงที่ตกกระทบกับวัตถุทำให้สามารถมองเห็นได้ชัดเจน

ยิ่งขึ้นดูได้จาก

ตัวอย่างภาพ